Toto jsou mé osobní stránky...S e z n a m

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (6523 | 35%)
Ne (5865 | 32%)
můj portrét

můj portrét

Kresba od  Jiřího Musila.

megatorrent.cz torrenty ke stažení, tracker

uloz.to - sdilej snadno data

Costa Concordia vs Titanic: Jejich srovnání?

Costa Concordia vs Titanic: Jejich srovnání? - obrázek

Costa Concordia vs Titanic: Jejich srovnání? - obrázek

The hectic evacuation of the sinking cruise liner Costa Concordia has been compared with the likes of the disastrous Titanic disaster.Hektické evakuace potápějící se výletní lodi Costa Concordia je v porovnání s událostmi potápějícího se  Titanicu pohroma. In fact, Swiss survivors even told the newspaper La Tribune de Genève that Celine Dion's "My Heart Will Go On," the theme song to the 1997 film "Titanic," was playing in their dining room as the ship hit the rocks.A švýcarský pár který přežil dokonce řekl deníku La Tribune de Genève, že, ústřední melodii k filmu "Titanic" od Celine Dion "My Heart Will Go On", hráli v jídelně, když loď narazila na skály.
Stephanie Pappas, LiveScience senior spisovatel
Date: 18 January 2012 Time: 04:56 PM ET Datum: 18.ledna 2012 Čas: 16:56 ET
FOLLOW US FOLLOW USA
Volně přeložil Milan IZA Titz
So how do the two shipwrecks match up? Tak jak o doopravdy bylo? While the loss of life on the Titanic was much worse than on the Costa Concordia, even the Titanic's poorly planned evacuation may have been less chaotic than the one off the Tuscan coast. Zatímco ztráty na životech na Titaniku bylo mnohem horší, než na lodi Costa Concordia, může být na sebe Titanic hrdý, i s uboze plánovanou evakuací byla méně chaotická, než ta z toskánského pobřeží. By the numbers, here's a side-by-side look at the two cruise ship disasters: Podívejte se na dvě katastrofy výletních lodi a porovnejte je podle čísel:
Date of wrecks: The Titanic went down on April 15, 1912. Datum:
 Titanic se potopil 15. dubna 1912.   The Costa Concordia capsized on Jan.13, 2012.Costa Concordia 13.ledna 2012.
Size of ships: The Titanic was 882 feet and 8 inches long (268 meters) and had a tonnage of 46,000. Velikost lodi:
 Titanic byl 882 stop a 8 palců dlouhá (268 m) a měl nosnost 46.000.t
 The Costa Concordia was larger, with a tonnage of 114,500 and a length of 951 feet and 5 inches (290 m).Costa Concordia byla dlouhá 951 stop a 5 palců (290 m) s tonáží 114.500 t
Šířka Titanic byl 92,5 ft (28 m), ve srovnání s 118 stop (36 m) na Costa Concordia.
Bragging rights: The Titanic was the largest ship of her day. Prvenství : Titanic byl největší lodí své doby. The Costa Concordia had the largest spa center ever built on a cruise ship. Costa Concordia měla největší lázeňské centrum postavené na výletní lodi.
People on board: 2,201 people were aboard the Titanic when it sunk, and 4,200 were aboard the Costa Concordia. Lidé na palubě: 2201 lidí bylo na palubě Titaniku, když se potopil, a 4200 byli na palubě Costa Concordia.
Cause of wreck: The Titanic famously hit an iceberg on its starboard side in the middle of the North Atlantic, while the Costa Concordia struck a rock on its port side when the captain brought the ship in close to the Tuscan island of Giglio in the Mediterranean Sea. Příčina potopení:
 Titanic narazil do ledovce na jeho pravé straně uprostřed severního Atlantiku.
Costa Concordia narazila do skály na jeho levé straně, když kapitán navedl loď příliž blízko toskánského ostrova Giglio ve Středozemním moři.
Lifeboat capacity: The Titanic's lifeboats could have carried no more than 1,178 people. Kapacita záchranných člunů:
Titanic na záchranných člunech mohl přepravit více než 1.178 lidí. Nowadays, according to the International Maritime Organization, ships are required to have plenty of lifeboat space, with enough lifeboats hanging off the port side to accommodate half of the passengers, enough on the starboard side to accommodate the other half, and room for 25 percent more of the ship's passengers in inflatable rafts stored onboard. V současné době, podle Mezinárodní námořní organizace, musí mít lodě dostatek míst na záchranných člunech pro všechny lidi na palubě, na levé straně lodi a stejně tolik i na pravé straně, a místo pro 25 procent cestující navíc v nafukovacích raftech uložených na palubě. [ Titanic Quiz: Fact or Fiction?] [ Titanic Kvíz: Fakta nebo fikce?]
"The Costa Concordia had sufficient lifeboat space, as far as we know, by the regulations she operates under," said Charles Weeks, an emeritus professor of marine transportation at the Maine Maritime Academy, and a member of the Titanic International Society. "Costa Concordia měla dostatek záchranných člunů, pokud je nám známo, na základě nařízení," řekl emeritní profesor námořní dopravy v Maine námořní akademie a člen International Society Titanic. Unlike the Titanic, which lacked sufficient staff at lifeboat muster points, the Costa Concordia seemed to have crew supervision at the lifeboat stations, he said. Na rozdíl od Titanic, který postrádal dostatečný počet zaměstnanců na obsluhu záchranných člunů, Costa Concordia má posádku záchranných člunu a dozor na stanicích.Za zpoždění při spouštění záchranných člunů, ke kterému došlo asi 45 minut až hodinu poté, co loď narazila na skály, může kapitán který k tomu nedal výzvu.
"There may have been a perfectly valid reason why he waited so long," Weeks told LiveScience. "Tam může být naprosto opodstatněný důvod, proč se tak dlouho čekal," řekl týdny LiveScience. "You don't want to put lifeboats in the water while the ship is still making way. That can be very hazardous." "Nechcete, aby záchranné čluny na vodu, zatímco loď je stále dělá tak. To může být velmi nebezpečné."
Time it took to sink : The Titanic went down over a period of two hours and 40 minutes.Doba potopení vraku:
Titanic šel dolů po dobu dvou hodin a 40 minut. The Costa Concordia began listing about 20 minutes after it hit a rock near Giglio Island and was completely on its side within about three hours.
Costa Concordia začala klesat asi 20 minut poté, co narazila do skály a byla zcela potopena během asi tří hodin.
Depth of the wreck: The Titanic lay on the seafloor 12,460 feet (3,798 m) below the surface. Hloubka vraku:
Titanic leží na mořském dně 12.460 stop (3798 m) pod hladinou. The Costa Concordia essentially ran aground and is now half-submerged — the ship is unable to float in water less than 26 feet (8 m) deep.
Costa Concordia je nyní napůl ponořená - méně než 26 ft (8 m) hluboko.
Temperature of water : The passengers of the Titanic unlucky enough to end up in the water likely perished in a few short minutes, as the water temperature was just 28 degrees Fahrenheit (minus 2 degrees Celsius). Teplota vody:
cestující z Titaniku měli tu smůlu, že skončili ve vodě jejíž teplota  byla jen 28 stupňů Fahrenheita (- 2 stupně Celsia)., pravděpodobně zahynuli během několika krátkých minut.
According to Accuweather, the air temperature when the Costa Concordia crashed was in the mid-to-low 40s Fahrenheit. Podle AccuWeather, byla teplota vody, když havarovala Costa Concordia 40s Fahrenheit.(4,44 stupně Celsia) The water temperature was in the mid- to upper-50s.. Při této teplotě se udává čas cca 60 minut až do úplného vyčerpání nebo bezvědomí, a do tří hodin člověk umírá.
 
Loss of life: Only 711 of the passengers aboard the Titanic were rescued, resulting in a death toll of 1,514, according to the British Wreck Commissioner's Inquiry. Ztráty na životech:
 pouze 711 cestujících na palubě Titaniku bylo zachráněno, 1514 zemřelo.
 K dnešnímu dni (leden 18), na Costa Concordia 11 cestujících mrtvých, a 23 pohřešovaných.
Fate of the captain: Edward J. Smith, the captain of the Titanic, went down with his ship. Osud kapitána:
Edward J. Smith, kapitán Titaniku, se potopil se svou lodí. His body was never found. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
The Costa Concordia captain, Francesco Schettino, allegedly left the ship with passengers still onboard. Kapitán Francesco Schettino, údajně opustil loď s cestujícími ještě na palubě. He claims he tripped and fell into a lifeboat while coordinating the evacuation and could not get back on the ship. Tvrdí, že zakopl a spadl do záchranného člunu při koordinaci evakuace a nemohl se dostat zpátky na loď. A transcript of a phone conversation between Schettino and a coast guard officer reveals the officer insisting Schettino return to the ship, and the captain refusing. Přepis telefonního rozhovoru mezi Schettino a důstojníkem pobřežní stráže odhalil že policista trval na tom,aby se Schettino vrátil na loď a kapitán odmítá. Schettino is now under house arrest and is being investigated for manslaughter. Schettino je nyní v domácím vězení a je vyšetřován pro zabití.
The standard of the captain being the last person to leave a crippled ship serves two purposes, Weeks said. Standardní postup kapitána je že poslední opouští  loď a to slouží ke dvěma účelům.Za prvé, se kapitán musí postarat se o všechny ostatní lidi na lodi. Second, if a captain stays with a damaged ship , he can protect the ship owner's interests.A za druhé, tím že kapitán zůstává na poškozené lodi , může chránit zájmy vlastníka lodi. If the captain is still on the boat, the owners can arrange a towing contract to get the vessel back to port, Weeks said. Je-li kapitán na lodi, může například majitelům zajistit odtažení lodi zpět do přístavu apod..
Big evacuation foul-ups : Big evakuace:
Hundreds of Titanic passengers never had a chance at survival , given the lack of lifeboat space available. Stovky pasažérů Titaniku nikdy neměli šanci na přežití vzhledem k nedostatku místa na záchranných člunech a nejen to.Vyšetřování v USA ukázalo, že v evakuaci byl nepořádek: nebyl žádný systém pro obsazování míst v záchraných člunech,mnoho člunů odplulo jen částečně obsazených (ačkoli tam bylo místo pro 1176 lidí, jen asi 700 jich bylo naloděno). Additionally, the loss of life would have been much worse had the weather have been rough, the panel found. Kromě toho, že ztráty na životech byly mnohem horší, a že počasí bylo velice drsné,záchranné čluny byly 70 stop (21 m) nad mořem a jejich pád do vody by čluny okamžitě zničil.
On the other hand, all reports indicate very little panic during the Titanic evacuation, at least not until the very end. Na druhou stranu, všechny zprávy hovoří jen velmi malé panice během evakuace Titanicu, alespoň až do samého konce. This is likely because most passengers didn't realize the seriousness of the situation, Weeks said. To je pravděpodobně proto, že většina cestujících si neuvědomila vážnost situace. There are reports of passengers refusing to get on the lifeboats, choosing instead to stay in the warmth and light of the doomed ship. Existují zprávy o cestujících ,kteří odmítli místa na záchranných člunech, aby zůstali v teple a světle potápějící se lodi.
The same cannot be said of the Costa Concordia evacuation, which survivors describe as chaotic. To samé nelze říci o evakuaci Costa Concordia, kterou přeživší popisují jako chaotickou. "It was every man for himself," one survivor told French News outlet France 24 . "Bylo to každý sám za sebe," řekl jeden z přeživších francouzské pro internetové noviny France 24 . Crew members reportedly panicked and jumped aboard lifeboats before passengers. Členové posádky prý zpanikařili a naskákali do záchranných  člunů dříve než cestující.
The Costa Concordia listed to one side, in contrast with the Titanic, which tilted forward, her bow in the water. Costa Concordia se nakláněla na jednu stranu, na rozdíl od Titaniku, který se naklonil dopředu.
"A ship that lists to one side is far more dramatic than a ship that trims down by the head," Weeks said."Situace na loďi, která se naklání na stranu je mnohem dramatičtější, než na  loďi, která klesá přídí na před."
The evacuation of the Costa Concordia was delayed, with passengers initially informed that the ship was having a minor electrical problem. Evakuace Costa Concordia byla odložena,a cestující byli zpočátku informováni, že loď má menší elektrický problém. There had been no evacuation drill onboard — it was scheduled for Saturday — so passengers were confused. Nedošlo k žádnému evakuačním cvičení na palubě - to bylo naplánováno na sobotu - takže cestující byli zmatení. Many of the crew did not speak Italian and could not communicate with their charges. Mnoho členů posádky nemluví italsky a nemohlo komunikovat s ostatními. Some cruise-goers reported being on lifeboats captained by waiters and other support staff. Některé cestující na záchranné čluny, odváděli číšníci a další obslužný personál.
Weeks said reports of the crew's behavior still needed confirmation, but said that such a situation is not without precedent.ChC Chování posádky je třeba ještě vyšetřit, ale taková situace není bez precedentu. The cruise ship Oceanus, for example, sank off the South African Coast in 1991. Oceanus -výletní lod, se potopila u pobřeží Jižní Afriky v roce 1991.
"The social director wound up overseeing the evacuation of the passengers," Weeks said.Kapitán a některými členy posádky odešli v prvním záchranném člunu.
You can follow LiveScience senior writer Stephanie Pappas on Twitter @sipappas . Follow LiveScience for the latest in science news and discoveries on Twitter @livescience and on Facebook . Můžete sledovat LiveScience senior autor Stephanie Pappas na Twitteru @ sipappas .
 
Ne 22. leden 2012, 06:03:31 CET
izarenop

Ahoj jak jde čas tak se to tu postupně mění a já jen doufám že směrem k lepšímu cokoliv Vám tu chybí a chtěli by jste to tady mít anebo co se Vám tu naopak nelíbí a chtěli by jste zlepšit tak mi prosím napište zde do diskuze nebo na muj email izarenop@seznam.cz jak budou tyto stránky vypadat záleží jen na Vás S pozdravem Váš Milan Iza Titz Pokud je u odkazu pod obrázkem napsaný text (název či popis stránek) je tento obrázek pouze ilustrační a pro přechod na stránku je třeba kliknout na odkazující text
<head><script type="text/javascript">
  window.smartlook||(function(d) {
  var o=smartlook=function(){ o.api.push(arguments)},h=d.getElementsByTagName('head')[0];
  var c=d.createElement('script');o.api=new Array();c.async=true;c.type='text/javascript';
  c.charset='utf-8';c.src='//rec.smartlook.com/recorder.js';h.appendChild(c);
  })(document);
  smartlook('init', '5954c09c698df557a523d3759621691c786721af');
</script><head>
Byli jste s námi spokojeni? Ohodnoťte naší firmu Milan Titz - IZA na stránkách katalogu firem
Webcams.cz - Webcam Liberec Harcov
Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách.Psát mi můžete na izarenop@seznam.cz.Navštivte také daší
moje stránky http://www.izaserver.eu/ fotky,hudba a videa vše na jednom místě, http://www.izaforum.wz.cz/ diskusní fórum o čemkoli
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one